Waarin verschilt een Daltonschool van een traditionele basisschool?

Hoewel in het verleden veelal automatisch werd gekozen voor de school die het dichtst in de buurt lag van de woning en er eigenlijk (indien mogelijk) alleen een keus werd gemaakt tussen Openbaar of Bijzonder onderwijs, is dit de laatste jaren aan het veranderen. Steeds meer ouders merken dat het verschil tussen basisscholen groot is en er t.a.v. kijk op onderwijs en maatschappij grote verschillen zijn. Waarin een Daltonschool verschilt van een reguliere basisschool proberen we hieronder uit te leggen.

Verschil 1

Daltononderwijs is een visie op onderwijs en het omgaan met elkaar. Centraal staan...respect voor de leerling, het vertrouwen in het vermogen van leerlingen om zelfstandig te kunnen werken en leren.


Verschil 2

Deze zelfstandigheid stimuleert de leermotivatie en dient een opvoedingsdoel van het daltononderwijs: de creatieve zelfontplooiing van het lerende individu.
 


Verschil 3

De Dalton principes zijn: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. Deze principes spelen een rol bij het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden. Elke vier jaar worden Daltonscholen getoetst op zijn "Daltongehalte". Is het niet voldoende kan het predicaat Daltonschool ook weer worden ingenomen.
 


Verschil 4

Daltononderwijs vereist de volgende leerkrachtenvaardigheden:

  • Kunnen plannen en organiseren
  • Flexibel kunnen omgaan met de leerstof
  • Op een goede manier feedback kunnen geven

Deze vaardigheden zijn voor iedere leerkracht goed bruikbaar. Voor leerkrachten in het Daltononderwijs zijn ze echter een "must".
 


Verschil 5

Daltonscholen streven naar zelfverantwoordelijk leren. Leerlingen zijn dan in staat om relevante leeractiviteiten te kiezen en keuzes te maken omtrent tijd, plaats en volgorde van leren. Daarnaast zijn ze in staat kritisch naar hun eigen leerproces te kijken.
 


Verschil 6

Door middel van zelfstandig werken wordt de effectieve leertijd vergroot. Dit biedt de leerling ruimte om zelf leerstrategieën te ontwikkelen. Hierbij zijn planning, uitvoering en evaluatie in de leertaak aan elkaar gekoppeld. Daardoor is een zelfstandige vooruitgang in het leerproces mogelijk.
 


Verschil 7

In het Daltononderwijs is samenwerkend leren één van de pijlers van het didactisch handelen. Door samenwerkend leren zijn leerlingen actiever bezig met het verwerken van leerstof, leren leerlingen omgaan met elkaar en elkaars verschillen, wordt het zelfvertrouwen verstrekt en krijgen zwakkere leerlingen meer aandacht. Daltonscholen geven vanuit hun visie op onderwijs van nature inhoud aan wat in de kerndoelen van de basisvorming "interactief leren " genoemd wordt en in het reguliere onderwijs nauwelijks aandacht krijgt. Het zijn voor Daltonscholen herkenbare elementen.

  • Kunnen overleggen en samenwerken in teamverband.
  • Elementaire sociale conventies in acht nemen.
  • Passende gesprekstechnieken kunnen hanteren.
     

Verschil 8

Met leren leren wordt vanaf groep 1 gestart, waarna de ontwikkeling hiervan verder uitgebouwd wordt tot groep 8. Zo worden de vaardigheden die ten dienste staan van het zelfstandig en samenwerkend leren, stap voor stap aangeboden. Het leren plannen, het dragen van verantwoordelijkheid voor de leerstof, het hanteren van sociale vaardigheden en het controleren van en reflecteren op eigen werk zijn onontbeerlijke basisvaardigheden.