1-zorgroute

De leerlingenzorg op onze school wordt voor een belangrijk deel bepaald door het zorgbeleid van het samenwerkingsverband van het SWV 23.02, waarin wij participeren.
Wij werken net als alle scholen binnen ons samenwerkingsverband met de 1-zorgroute. Hiermee wordt op groeps-, school- en bovenschools niveau het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De kern van de 1-zorgroute is de cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen. Hierin is proactief handelen het uitgangspunt. De route stimuleert planmatig werken en realiseert een transparante zorgstructuur op school.
 
De 1-zorgroute bestaat uit 6 stappen:
 
Stap 1:
De leerkracht werkt handelingsgericht. Hij/zij doet interventies naar aanleiding van eigen observaties en (toets)resultaten van de leerlingen. De ontwikkeling van iedere leerling wordt nauwkeurig gevolgd door middel van methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen. Ook de eigen observaties spelen een belangrijke rol bij beslissingen in hoe er het beste gehandeld kan worden.
De leerkracht legt interventies binnen deze stap vast in het groepsplan.
Met de ouders zijn regelmatig gesprekken over de ontwikkeling van hun kind en op welke wijze handelingsgericht wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften. Daarvan vindt verslaglegging plaats in Parnassys. Ook via de taakoverzichten worden de ouders op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind(eren).
 
Stap 2:
De leerkracht gaat in gesprek met een (duo)collega om ideeën en oplossingen uit te wisselen. Ook kan een leerling worden besproken binnen een teamvergadering.
Met de ouders zijn regelmatig gesprekken over de ontwikkeling van hun kind en op welke wijze handelingsgericht wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften.
 
Stap 3:
In de groepsbespreking, binnen de cyclus van handelingsgericht werken, komen leerlingen naar voren waarvan de onderwijsbehoeften onvoldoende in zicht zijn, of waarbij de specifieke onderwijsbehoeften nader besproken dienen te worden. Deze leerlingen worden dan besproken in de leerlingbespreking. Voordat de leerling wordt besproken in de leerlingbespreking, vindt er een formele aanmelding bij de IB'er plaats.
Uiteraard worden ouders altijd op de hoogte gehouden van de uitkomsten van de leerlingbespreking.
 
Stap 4:
Wanneer het nodig is meer zicht te krijgen op de onderwijsbehoefte van de leerling kan een leerling aangemeld worden voor het Schoolondersteuningsteam (SOT).
Het SOT maakt deel uit van het schoolteam en bestaat uit IB-er, orthopedagoog, preventief ambulant begeleider, schoolmaatschappelijk werk en schoolverpleegkundige.
Vóór het inschakelen van het SOT wordt aan ouders  toestemming gevraagd d.m.v. het ondertekenen van een SOT-formulier.
Het SOT komt op tenminste 3 momenten in het schooljaar bijeen.
Afspraken die worden gemaakt op basis van dit overleg, worden (opnieuw) vastgelegd in het Formulier SOT. Tijdens het overleg zoeken alle betrokkenen vanuit de eigen deskundigheid met elkaar naar bruikbare aanpakken. Men kijkt daarbij naar de rol van alle personen in de omgeving van het kind. Samen wordt gezocht naar de kansen in zowel de onderwijsleersituatie, de thuissituatie als ook binnen de vrije tijd, om het kind te helpen zich verder te ontwikkelen en om daarbij af te stemmen op zijn/haar onderwijs(zorg)behoeften.
 
Stap 5:
Soms is de inzet vanuit het Steunpunt van het samenwerkingsverband nodig.
Het kan bv. van belang zijn dat er een (intelligentie)onderzoek gedaan wordt.
Het Steunpunt zet o.a. interventies in vanuit jeugdzorg, gedragsspecialisten, (psycho)diagnostisch onderzoek, (preventieve) Ambulante Begeleiding en SOVA-training.
Voor de inzet van het Steunpunt dienen ouders altijd toestemming te geven en moeten hiervoor dan ook weer hun handtekening zetten.
Na een onderzoek volgt altijd een gesprek met de ouders over de uitkomst van het onderzoek.
 
Stap 6:
Soms komt het voor dat de inzet vanuit het SOT en het Steunpunt niet voldoende is om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van een kind. Dan is een aanbod "Op Maat" nodig voor het kind. Dit aanbod "Op Maat" wordt een arrangement genoemd. De school vraagt een arrangement aan bij de Commissie voor Arrangementen (CvA).
Hierbij zijn verschillende mogelijkheden:
  • Het arrangement wordt op de huidige basisschool ingezet.
  • Het arrangement wordt op een andere basisschool ingezet.
  • Het arrangement wordt ingezet op een speciale school voor basisonderwijs.
  • Het arrangement wordt ingezet op een speciale school.